AIP förtydligar sin gröna profil

Det regionala projektet Dacepo (Developing Alholmen Circular Economy Platform) på Alholmen är inne på slutrakan och de deltagande aktörerna är nu ivriga att fortsätta arbetet. Satsningen på cirkulära lösningar effektiverar råvaruanvändningen på området och stärker AIP:s profil som ansvarsfull arbetsplats.

Tillsammans med konsultbolaget Sweco Finland Oy har företagen i Alholmen Industrial Park (AIP) utrett förutsättningarna för att stärka den cirkulära ekonomin på området. Den gröna omställningen på industriområdet har pågått i flera år, och det nu avslutade projektet ger starka fingervisningar om var det lönar sig att satsa fortsatta resurser på att utreda och skapa cirkulära lösningar.

“Företagen i Alholmen Industrial Park har ett behov av att grundligare utreda hur de kan stärka det cirkulära arbetet”, kommenterar utvecklingsbolaget Concordias vd, Jarl Sundqvist, bakgrunden till projektet. “Den främsta målsättningen med utredningen är att skapa lösningar som sparar på jordklotets resurser. Men en tydligare grön profil ger även positiva effekter på områdets profil som ansvarsfull arbetsplats, vilket lockar kompetens till regionen.”

Projektet har fått medel från fonden ”Stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE)” som har beviljats av Österbottens förbund.

 

Identifiera industriella sidoströmmar

Utredningsarbetet har genomförts i en rad workshops och diskussioner med Sweco och AIP:s miljöteam i spetsen. Miljöteamet består av miljöexperterna i de nio industriföretagen på området. Alholmens Krafts vd, Björn Åkerlund, är en av de drivande krafterna i miljöteamet.

”Även om företagen på Alholmen har arbetat med cirkulära modeller länge, har de flesta fokuserat på sin egen verksamhet. Vi har saknat ett gemensamt forum för utvecklingsarbetet. Tack vare Dacepo-projektet har vi nu en plattform som vi kan jobba vidare från”, säger Åkerlund.

Ambitionen i projektet var att identifiera sidoströmmar av råvaror och andra resurser på området. Projektet utmynnar i en rapport som ska ligga som grund för konkreta satsningar i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

“Dacepo-projektet stöder utvecklingen av en vision för Alholmen Industrial Parks cirkulära ekonomi. Ledande teman för arbetet har varit att höja resurseffektiviteten på området och att identifiera potentiella industriella sidoströmmar”, säger Tomas Norrena, Development Manager, Circular Economy på Sweco Finland Oy. “Det har varit belönande att se hur aktiva de olika industriella aktörerna varit i dessa innovativa diskussioner. När den är som bäst öppnar cirkulär ekonomi för nya businessmöjligheter och förenar företag från olika branscher. Fortsatt implementering av cirkulärt tänkande i Jakobstadsregionen kan även attrahera investeringar i industriskala till området och stärka Jakobstadsregionens profil i en nära framtid.”

AIP som sammanlänkande faktor

Med 1,3 miljarder i sammanlagd omsättning är AIP-området en motor för ekonomin i regionen. Mångfalden av företag, ekosystem och branscher är såväl en utmaning som en möjlighet för att utveckla området till en plattform för cirkulär ekonomi.

”Vi vill ha en större målsättning för den cirkulära verksamheten på området, med AIP som en sammanlänkande faktor”, säger Tommy Björklund, styrelseordförande för AIP. ”Dacepo-utredningen visar oss var vi kan gräva djupare, vilka fokusområden på Alholmen som har bäst förutsättningar att utvecklas till cirkulära lösningar. De här arbetspaketen ger oss möjlighet att få kontinuitet i hållbarhetsarbetet och föra AIP framåt, med tiden till och med utveckla området till en ekoindustripark.”

 

Dela på Facebook